مزایده ۹۶/۷-۳۶

گشایش پاکت ها
دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱

پایان مهلت شرکت در مزایده
(تهران)
یک شنبه ۹۶/۱۲/۲۰

پایان مهلت شرکت در مزایده
(شهرستان)
دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴

انتشار آگهی
شنبه ۹۶/۱۲/۰۵

زمانبندی بازدید

شناسنامه و تصاویر

برگ شرایط

آگهی مزایده