مزایده ۹۶/۷-۳۶

گشایش پاکت ها
دوشنبه ۹۷/۰۲/۱۷

پایان مهلت شرکت در مزایده
(تهران)
یک شنبه ۹۷/۰۲/۱۶

پایان مهلت شرکت در مزایده
(شهرستان)
دوشنبه ۹۷/۰۲/۱۰

انتشار آگهی
شنبه ۹۷/۰۲/۰۱