مزایده شماره ۹۷/۲-۳۹

گشایش پاکت ها

۹۷/07/16

مهلت ارائه پیشنهاد در تهران

۹۷/07/15

مهلت ارائه پیشنهاد در شهرستان

۹۷/07/09

شروع مزایده

۹۷/06/31

شناسنامه و تصاویر

زمانبندی بازدید

برگ شرایط

آگهی مزایده

ارتباط با ما

آدرس :

خیابان احمدقصیر – خیابان دهم – پلاک ۲۱ – طبقه اول

تلفن :

۰۲۱-۸۲۸۹۶۲۵۳-۸۲۸۹۶۲۲۹