شناسنامه املاک

ردیف کد پرونده
۱۲۶ ۱۳۱۵
۱۲۷ ۱۶۰۵
۱۲۸ ۱۹۵۲
۱۲۹ ۱۲۴۴
۱۳۰ ۱۶۴۹
۱۳۱ ۱۷۳۷
۱۳۲ ۱۷۰۲
۱۳۳ ۲۳۶۵
۱۳۴ ۶۶۵
۱۳۵ ۶۰۷
۱۳۶ ۲۲۴۳
۱۳۷ ۱۱۶۹
۱۳۸ ۱۷۹۷
۱۳۹ ۲۲۳۱
۱۴۰ ۲۱۷۲
۱۴۱ ۱۶۸۹
۱۴۲ ۱۶۵۵
۱۴۳ ۱۶۹۵
۱۴۴ ۲۱۳۰
۱۴۵ ۱۸۳
۱۴۶ ۱۸۴
۱۴۷ ۱۸۵
۱۴۸ ۱۸۹
۱۴۹ ۱۹۰
۱۵۰ ۱۰۶۹
ردیف کد پرونده
۱۰۱ ۲۰۸۵
۱۰۲ ۲۰۱۰
۱۰۳ ۲۱۸۱
۱۰۴ ۳۳۵
۱۰۵ ۳۴۹
۱۰۶ ۵۵۸
۱۰۷ ۹۸۹
۱۰۸ ۱۳۲۶
۱۰۹ ۱۳۲۷
۱۱۰ ۱۳۲۸
۱۱۱ ۲۲۹۸
۱۱۲ ۱۰۷۶
۱۱۳ ۱۹۴۱
۱۱۴ ۹۴۴
۱۱۵ ۱۶۶۹
۱۱۶ ۱۷۶۴
۱۱۷ ۱۹۰۸
۱۱۸ ۷۹۰
۱۱۹ ۱۶۴۶
۱۲۰ ۲۳۳۵
۱۲۱ ۱۶۶۴
۱۲۲ ۱۶۶۵
۱۲۳ ۸۲۱
۱۲۴ ۱۲۰۰
۱۲۵ ۱۳۱۴
ردیف کد پرونده
۷۶ ۱۸۷۳
۷۷ ۱۸۷۴
۷۸ ۱۸۷۵
۷۹ ۱۸۷۶
۸۰ ۱۸۷۷
۸۱ ۱۸۷۸
۸۲ ۱۸۷۹
۸۳ ۱۸۸۰
۸۴ ۱۸۸۱
۸۵ ۱۸۸۲
۸۶ ۱۹۲۴
۸۷ ۱۹۲۵
۸۸ ۱۹۲۶
۸۹ ۱۹۲۷
۹۰ ۱۹۲۸
۹۱ ۷۹۳
۹۲ ۸۸۲
۹۳ ۹۶۱
۹۴ ۹۷۷
۹۵ ۱۱۶۳
۹۶ ۱۶۶۸
۹۷ ۲۰۰۸
۹۸ ۲۰۰۹
۹۹ ۲۳۹۳
۱۰۰ ۱۸۵۷
ردیف کد پرونده
۵۱ ۶۹۵
۵۲ ۶۵۲
۵۳ ۱۳۳۰
۵۴ ۹۹۵
۵۵ ۲۲۴۹
۵۶ ۲۲۵۰
۵۷ ۱۳۰۵
۵۸ ۴۳
۵۹ ۸۳۱
۶۰ ۱۹۳۶
۶۱ ۹۸۵
۶۲ ۲۳۷۰
۶۳ ۱۱۸۵
۶۴ ۱۵۷۳
۶۵ ۱۷۰۰
۶۶ ۱۰۰۶
۶۷ ۱۷۹۱
۶۸ ۶۹۰
۶۹ ۷۱۷
۷۰ ۸۸۸
۷۱ ۲۱۲۷
۷۲ ۱۵۵۶
۷۳ ۱۸۲۲
۷۴ ۱۸۷۱
۷۵ ۱۸۷۲
ردیف کد پرونده
۲۶ ۱۴۷۲
۲۷ ۱۴۷۳
۲۸ ۱۴۷۴
۲۹ ۱۶۴۳
۳۰ ۱۷۸۰
۳۱ ۱۸۷۰
۳۲ ۱۹۵۵
۳۳ ۸۵۰
۳۴ ۵۷
۳۵ ۵۷۱
۳۶ ۹۵۳
۳۷ ۳۰۳
۳۸ ۳۴۳
۳۹ ۴۶۲
۴۰ ۵۲۰
۴۱ ۵۳۹
۴۲ ۱۵۲۳
۴۳ ۱۵۲۴
۴۴ ۲۰۱۹
۴۵ ۱۷۹۲
۴۶ ۸۳۸
۴۷ ۹۴۳
۴۸ ۱۶۷۰
۴۹ ۱۸۲۴
۵۰ ۱۹۷۴
ردیف کد پرونده
۱ ۲۳۴۱
۲ ۱۸۴۹
۳ ۱۲۷۵
۴ ۱۰۵۶/۱
۵ ۱۰۵۶/۲
۶ ۱۰۵۶/۳
۷ ۱۰۵۶/۴
۸ ۱۵۷۰
۹ ۲۰۸۲
۱۰ ۱۷۳۳
۱۱ ۲۲۷۸
۱۲ ۱۸۴۷
۱۳ ۷۵۸
۱۴ ۱۴۸۰
۱۵ ۸۰۹
۱۶ ۸۱۱
۱۷ ۸۱۷
۱۸ ۸۴۶
۱۹ ۸۴۷
۲۰ ۱۲۷۸
۲۱ ۱۶۲۲
۲۲ ۱۵۰۹
۲۳ ۱۵۵۰
۲۴ ۱۵۵۱
۲۵ ۱۴۶۹