شناسنامه املاک

ردیف آگهی کد ملک
۱۴۶ ۱۶۴۶
۱۴۷ ۷۹۰/۱
۱۴۸ ۷۹۰/۲
۱۴۹ ۷۹۰/۴
۱۵۰ ۷۹۰/۵
۱۵۱ ۸۲۸
۱۵۲ ۱۲۳۶
۱۵۳ ۱۵۲۱
۱۵۴ ۱۶۶۹
۱۵۵ ۱۷۶۴
۱۵۶ ۱۸۵۹
۱۵۷ ۱۹۰۸
۱۵۸ ۱۰۲۷
۱۵۹ ۱۰۲۹
۱۶۰ ۱۰۳۰
۱۶۱ ۱۰۳۳
۱۶۲ ۱۰۳۴
۱۶۳ ۳۳۵
۱۶۴ ۳۴۹
۱۶۵ ۵۵۸
۱۶۶ ۹۸۹
۱۶۷ ۱۳۲۶
۱۶۸ ۱۳۲۷
۱۶۹ ۱۳۲۸
۱۷۰ ۱۰۷۶
۱۷۱ ۱۹۴۱
۱۷۲ ۹۴۴
۱۷۳ ۹۴۷
۱۷۴ ۲۷۲
ردیف آگهی کد ملک
۱۱۷ ۱۱۳۶
۱۱۸ ۱۱۶۹
۱۱۹ ۱۷۹۷
۱۲۰ ۲۱۷۲
۱۲۱ ۲۲۳۱
۱۲۲ ۲۲۴۳
۱۲۳ ۶۰۷
۱۲۴ ۱۶۹۵
۱۲۵ ۱۷۵۳
۱۲۶ ۲۱۳۰
۱۲۷ ۲۱۳۲
۱۲۸ ۱۸۳
۱۲۹ ۱۸۴
۱۳۰ ۱۸۵
۱۳۱ ۱۸۹
۱۳۲ ۱۹۰
۱۳۳ ۱۰۶۹
۱۳۴ ۱۹۳۵
۱۳۵ ۱۶۶۴
۱۳۶ ۱۶۶۵
۱۳۷ ۲۳۳۵
۱۳۸ ۴۹۸
۱۳۹ ۸۲۱
۱۴۰ ۱۲۰۰
۱۴۱ ۱۳۱۴
۱۴۲ ۱۳۱۵
۱۴۳ ۱۶۰۵
۱۴۴ ۱۹۵۲
۱۴۵ ۱۲۴۴
ردیف آگهی کد ملک
۸۸ ۱۸۷۳
۸۹ ۱۸۷۴
۹۰ ۱۸۷۵
۹۱ ۱۸۷۶
۹۲ ۱۸۷۷
۹۳ ۱۸۷۸
۹۴ ۱۸۷۹
۹۵ ۱۸۸۰
۹۶ ۱۸۸۱
۹۷ ۱۸۸۲
۹۸ ۶۰۶
۹۹ ۶۲۳
۱۰۰ ۷۹۳
۱۰۱ ۸۸۲
۱۰۲ ۹۴۸
۱۰۳ ۹۶۱
۱۰۴ ۹۷۷
۱۰۵ ۱۰۸۵
۱۰۶ ۱۱۶۳
۱۰۷ ۱۸۱۷
۱۰۸ ۱۸۵۸
۱۰۹ ۱۸۹۵
۱۱۰ ۲۰۰۹
۱۱۱ ۱۷۳۷
۱۱۲ ۱۷۰۲
۱۱۳ ۱۷۰۳
۱۱۴ ۲۳۶۵
۱۱۵ ۶۶۵
۱۱۶ ۱۱۸۲
ردیف آگهی کد ملک
۵۹ ۹۴۳
۶۰ ۱۸۲۴
۶۱ ۱۹۷۴
۶۲ ۱۰۰۷
۶۳ ۱۵۷۳
۶۴ ۱۷۰۰
۶۵ ۱۷۹۱
۶۶ ۶۹۰
۶۷ ۷۱۷
۶۸ ۸۸۸
۶۹ ۲۱۲۷
۷۰ ۱۸۲۲
۷۱ ۹۴۰
۷۲ ۹۴۱
۷۳ ۹۴۲
۷۴ ۱۹۲۴
۷۵ ۱۹۲۵
۷۶ ۱۹۲۶
۷۷ ۱۸۱۱
۷۸ ۱۸۱۲
۷۹ ۱۸۱۳
۸۰ ۱۸۱۴
۸۱ ۱۸۱۵
۸۲ ۱۸۱۶
۸۳ ۱۹۲۷
۸۴ ۱۹۲۸
۸۵ ۱۸۱۸
۸۶ ۱۸۷۱
۸۷ ۱۸۷۲
ردیف آگهی کد ملک
۳۰ ۱۴۷۴
۳۱ ۱۴۷۵
۳۲ ۱۶۴۳
۳۳ ۱۷۸۰
۳۴ ۱۸۷۰
۳۵ ۸۵۰
۳۶ ۵۷
۳۷ ۵۷۱
۳۸ ۹۵۳
۳۹ ۳۰۳
۴۰ ۳۴۳
۴۱ ۴۶۲
۴۲ ۵۲۰
۴۳ ۵۳۹
۴۴ ۱۵۲۳
۴۵ ۱۵۲۴
۴۶ ۲۰۱۹
۴۷ ۱۷۹۲
۴۸ ۲۲۲۷
۴۹ ۸۳۸
۵۰ ۴۳
۵۱ ۱۳۰۵
۵۲ ۶۵۲
۵۳ ۱۲۲۶
۵۴ ۱۳۳۰
۵۵ ۹۹۵
۵۶ ۲۲۴۹
۵۷ ۲۲۵۰
۵۸ ۱۶۷۰
ردیف آگهی کد ملک
۱ ۱۹۳۷
۲ ۱۱۶۷
۳ ۱۳۵۵
۴ ۱۵۶۹
۵ ۱۰۵۶/۱
۶ ۱۰۵۶/۲
۷ ۱۰۵۶/۳
۸ ۱۰۵۶/۴
۹ ۸۰۷
۱۰ ۸۰۸
۱۱ ۸۰۹
۱۲ ۸۱۰
۱۳ ۸۱۱
۱۴ ۸۱۳
۱۵ ۸۱۴
۱۶ ۸۱۷
۱۷ ۸۴۵
۱۸ ۸۴۶
۱۹ ۸۴۷
۲۰ ۹۱۱
۲۱ ۱۵۵۴
۲۲ ۱۲۷۸
۲۳ ۱۶۲۲
۲۴ ۱۵۰۹
۲۵ ۱۵۵۰
۲۶ ۱۵۵۱
۲۷ ۱۴۶۹
۲۸ ۱۴۷۲
۲۹ ۱۴۷۳