تصاویر استقبال کم نظیر متقاضیان در روز آخر شرکت در مزایده ۴۱