ردیف کد پرونده نام شهر آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه اعیان وضعیت ملک قیمت پایه (ریال)
۱ ۲۳۰۲ آمل خیابان امام خمینی – آفتاب ۵ – چهارراه اول سمت چپ – ساختمان نگین – طبقه دوم – واحد شمال شرقی ۱۷۵۴/۸۳۷ آپارتمان مسکونی ۹۷.۲  ششدانگ  ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ ۲۲۴۵ آمل خیابان امام خمینی – آفتاب ۲۲ – اولین فرعی سمت راست – مجتمع مسکونی آیدا ۳ – طبقه دوم ۴۲/۵۱۳۷ آپارتمان مسکونی ۱۰۷.۸۳  ششدانگ  ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ ۲۸۸۵
۲۸۸۶
آمل خیابان امام خمینی – کوچه آفتاب ۴۴ – پلاک ۴۶ – ساختمان البرز – طبقه همکف ۴۴/۷۳۰۴و ۴۴/۷۳۰۵ آپارتمان مسکونی ۲۰۸.۶  ششدانگ  ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ ۱۷۰۶ آمل خیابان امام خمینی – آفتاب ۴۸ – پلاک ۷ – طبقه سوم – واحد شرقی ۴۴/۸۹۱۴ آپارتمان مسکونی ۱۹۷  ششدانگ  ۲۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ ۱۴۶۷ آمل خیابان امام خمینی – کوچه آفتاب ۵۶ – پلاک ۸۴ – طبقه اول – واحد شرقی ۴۴/۸۸۴۷ آپارتمان مسکونی ۸۰.۵  ششدانگ  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ ۲۳۰۰ آمل خیابان امام رضا (ع) – رضوان ۲۱ – کوچه شهدای کربلای ۵ – دومین فرعی چپ – دومین بن بست سمت چپ – پلاک ۴۴ طبقه دوم و سوم ۱/۳۹۲۶ آپارتمان
دوبلکس
مسکونی ۱۵۹.۱۸  ششدانگ  ۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۲۹۵۶ آمل خیابان امام رضا (ع) – کوی رحیمی – کوچه پارسای ۱۱ – کوچه رنجبر ۱۹ – پلاک ۳۲  ۱۴/۱۴۸۲ خانه مسکونی ۱۲۷ ۵۶.۱۷  ششدانگ  ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۳۰۰۳ آمل خیابان امام رضا (ع) – رضوان ۱۹ – کوچه بهار – نارنج ۷ – انتهای بن بست ترنج ۱ – ساختمان سمت چپ ۱/۴۹۴ ساختمان
۲ واحدی
مسکونی ۲۵۳.۵ ۳۲۹  ششدانگ  ۱۲,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰
۹ ۴۹۶ آمل بلواربسیج – لاله۲۸- کوی ۶متری – بن بست محمدرسواله – پلاک ۸ ۳۳/۱/۴۱۱۶ خانه مسکونی ۱۶۶.۲ ۱۰۰  ششدانگ  ۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ ۲۲۴۶ آمل بلوار بسیج – لاله ۵۴ – پلاک ۲۸ ۳۲/۱۹۱۳ خانه مسکونی ۱۶۱ حدود ۵۵  ششدانگ  ۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ ۱۲۷۲ آمل خیابان طالب آملی – دریای ۴۵ – شهرک صادقیه – روبروی مجتمع مسکونی بنفشه – طبقه اول شرقی ۵/۲۶۱۷ آپارتمان مسکونی ۹۴.۷۵  ششدانگ  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ ۲۸۸۷
۲۸۸۸
آمل اسپه کلا – اباذر ۸ – کوچه شاکر – ساختمان آریا – پلاک ۲ – طبقه سوم ۴۴/۵۷۱۴و ۴۴/۵۷۱۶ آپارتمان مسکونی ۱۶۷.۹۴  ششدانگ  ۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ۲۸۹۹ آمل خیابان شیخ فضل الله نوری – فجر ۲۲ -بن بست دوم – نیایش ۴ – پلاک ۳ – طبقه اول ۴۱/۳۱۲۵ آپارتمان مسکونی ۱۷۸.۵  ششدانگ  ۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ ۲۳۶۴ آمل  امامزاده عبد اله- جنب گرمابه – طبقه اول ۷۰/۱۳۵۸ ساختمان
۲ واحدی
مسکونی ۱۱۵.۷۵  ششدانگ  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ۱۷۴۷ آمل جاده واسکس – روستای اوجاک – جنب یاس ۵ – پلاک ۴۹ ۵۹/۱۵۴ ساختمان
۲ واحدی
مسکونی ۵۲۱.۱ ۲۳۶  ششدانگ  ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ ۲۷۹۶ آمل خیابان مطهری – تربیت ۲۴ – سومین کوچه فرعی سمت چپ – پلاک ۶۴ – طبقه اول ۳۱/۷۸۱ آپارتمان مسکونی ۱۳۳.۵۱  ۱۴۴ سهم مشاع از ۲۴۰ کل  ۳,۲۰۴,۲۴۰,۰۰۰
۱۷ ۲۷۹۷ آمل خیابان مطهری – تربیت ۲۴ – سومین کوچه فرعی سمت چپ – پلاک ۶۴ – طبقه دوم ۳۱/۷۸۲ آپارتمان مسکونی ۱۵۰.۸۶ ۱۴۴ سهم مشاع از ۲۴۰ کل  ۳,۶۲۰,۶۴۰,۰۰۰
۱۸ ۲۷۹۸ آمل خیابان مطهری – تربیت ۲۴ – سومین کوچه فرعی سمت چپ – پلاک ۶۴ – طبقه سوم ۳۱/۷۸۳ آپارتمان مسکونی ۱۵۰.۸۶  ۱۴۴ سهم مشاع از ۲۴۰ کل  ۳,۶۲۰,۶۴۰,۰۰۰
۱۹ ۲۷۹۹ آمل خیابان مطهری – تربیت ۲۴ – سومین کوچه فرعی سمت چپ – پلاک ۶۴ – طبقه چهارم ۳۱/۷۸۴ آپارتمان مسکونی ۷۳.۴۹  ۱۴۴ سهم مشاع از ۲۴۰ کل  ۱,۷۶۳,۷۶۰,۰۰۰
۲۰ ۲۳۴۰ آمل خیابان امام خمینی – آفتاب ۲۶ – اواسط کوچه – ساختمان سنگی نبش کوچه فرعی – پلاک ۳۲ ۴۳/۳۶۱ زمین مسکونی ۵۶۲.۵ ۵۴۰  ۱۴۳ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم کل  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ ۲۵۴۲ آمل خیابان نور – فجر ۳۲ – گلشهر سوم – پلاک ۱۴ ۴۱/۶۱۸ ساختمان
۶ واحدی
مسکونی ۳۱۲ ۵۴۰  ۲۱ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم کل  ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ ۲۵۶۳ آمل خیابان نور – فجر ۲۱ -اولین فرعی سمت راست – پلاک ۱۱ ۴۱/۱۱۸ ساختمان
۲ واحدی
مسکونی ۱۶۵.۸ ۱۹۵  ۱۰۸سهم مشاع از ۲۴۰ سهم کل  ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ ۳۰۸۲ آمل خیابان نور- نبش کوچه فجر ۴  ۴۲/۸۹۳ ساختمان تجاری/مسکونی
(صرفا ملکیت واگذار می گردد)
۱۸۵ ۲۰۰  ۲۰۹ سهم مشاع از ۲۴۰سهم کل  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ ۲۲۳۳ آمل سبزه میدان – کارگر محله – پشت میر بزرگ – جنب مسجد آقا عباس – ساختمان دو نبش مقابل برنج فروشی ۴۱۲/۹ ساختمان مسکونی/تجاری
(صرفاً ملکیت واگذار می شود)
۱۰۳۵ ۷۳۰  ۹۰ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم کل  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ ۲۵۴۳ آمل قریه هندوکلا – کوچه مقابل مسجد صاحب الزمان – کوچه شقایق – انتهای بن بست – سمت چپ ۲۰/۳۵۲ خانه مسکونی ۱۱۹۰.۷۱ ۱۸۰  ۱۰۸ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم کل  ۳,۷۹۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۶ ۲۱۹۰ آمل جاده قدیم آمل به بابل – روستای کمدره – کدپستی ۴۶۳۵۱۴۶۸۶۰ ۴۲/۳۹ ویلا
۳ واحدی
مسکونی ۵۸۳۷ حدود ۵۰۰  ۸۶ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم کل  ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ ۱۱۳۳ محمود آباد خیابان امام خمینی – نسیم ۳۳ (شهید مدنی) نرسیده به چهارراه – پلاک۳۳ ۱۴/۸۴۰ خانه مسکونی ۱۹۷.۱۲ ۱۴۰  ششدانگ  ۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ ۱۲۳۵ محمود آباد خیابان آزادی – دریای ۱۷ (کوچه فرمانداری) – کوی شاهد – مجتمع مسکونی مدرسین – بلوک d – طبقه سوم – واحد ۶ ۱۳/۱۴۱۵ آپارتمان مسکونی ۹۸.۹۳  ششدانگ  ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ ۱۲۳۹ محمود آباد نرسیده به سرخرود -روستای زنگی کلا علیا – حد فاصل کوچه فاطمیه ۳ و ۵ ۱۳/۱۳۷ خانه مسکونی ۱۱۸۲.۱ ۱۳۰  ششدانگ  ۲۶,۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ ۲۳۳۴ محمود آباد دریاسر – روستای رود پشت – گلستان پنجم – شهرک عباسی – کوچه نیلوفر – کوچه بنفشه – پلاک ۲۲ ۲۴/۳۸۴ خانه مسکونی ۹۹۶ ۱۶۰ حدود  ششدانگ  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ ۱۱۱۳ محمود آباد خیابان امام خمینی – انتهای نسیم ۴۱ – پلاک ۳۱ ۱۴/۲۷۲۵ ساختمان
 ۲ واحدی
مسکونی ۲۲۸ ۳۱۸  ۲دانگ مشاع از ششدانگ  ۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ ۲۱۴۰ محمود آباد نرسیده به خانه دریا – روستای عزت آباد – خیابان دریا  ۲۱/۳۷ زمین مزروعی ۴۹۴۵.۸  ۳۷۸۰ سهم مشاع از ۴۹۴۵۸ سهم کل  ۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ ۲۱۰۲ بابل میدان حمزه کلا – خیابان بسیج ۱ – شهرک مخابرات – نبش کوچه فجر جنوبی ۱/۱۷ – ساختمان اهورا ۱ – طبقه اول شرقی ۲۳۲۶/۶۲۹۳ آپارتمان مسکونی ۷۲.۸۳  ششدانگ  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ ۲۱۰۳ بابل میدان حمزه کلا – خیابان بسیج ۱ – شهرک مخابرات – نبش کوچه فجر جنوبی ۱/۱۷ – ساختمان اهورا ۱ – طبقه اول غربی ۲۳۲۶/۶۲۹۲ آپارتمان مسکونی ۶۹.۸۱  ششدانگ  ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ ۲۱۰۴ بابل میدان حمزه کلا – خیابان بسیج ۱ – شهرک مخابرات – نبش کوچه فجر جنوبی ۱/۱۷ – ساختمان اهورا ۱ – طبقه چهارم شرقی ۲۳۲۶/۶۲۹۹ آپارتمان مسکونی ۸۲.۷۲  ششدانگ  ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ ۲۱۰۵ بابل میدان حمزه کلا – خیابان بسیج ۱ – شهرک مخابرات – نبش کوچه فجر جنوبی ۱/۱۷ – ساختمان اهورا ۱ – طبقه چهارم غربی ۲۳۲۶/۶۲۹۸ آپارتمان مسکونی ۸۰.۰۸  ششدانگ  ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ ۲۱۰۶ بابل میدان حمزه کلا – خیابان بسیج ۱ – شهرک مخابرات – نبش کوچه فجر جنوبی ۱/۱۷ – ساختمان اهورا ۱ – طبقه پنجم  واحد نهم ۲۳۲۶/۶۳۰۰ آپارتمان مسکونی ۹۸/۷۲  ششدانگ  ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ ۹۷۵ بابل میدان کشوری- کوچه صبوری ۳ – ساختمان سهیل – طبقه چهارم ۲۵۹۸/۸/۴۲ آپارتمان مسکونی ۱۲۱.۳۵  ششدانگ  ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ ۲۲۰۵ بابل کمربندی غربی – انتهای کوچه اتوکاپ – نبش زیتون ۱۰ – ساختمان اندیشه – طبقه دوم – واحد جنوبی ۳۶۲۳/۱۷۲۴ آپارتمان مسکونی ۸۵.۵  ششدانگ  ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ ۱۸۹۸ بابل امیر کلا – شهرک نیما – بعد از نیما ۳ – کوچه زنبق – انتهای کوچه – ساختمان نیمه ساز ۴۸۶۱/۱۷۹۶ ساختمان
۵ واحدی
مسکونی ۲۶۸.۴۴ ۸۶۹.۳  ۵۳۹۳۷ سهم مشاع از ۹۲۱۶۰ سهم کل  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ ۳۰۰۴ بابل امیر کلا – خیابان دیو کلا –  خیابان سلمان فارسی – پلاک ۴۸ ۴۸۶۱/۵۲۲ خانه مسکونی ۹۴۱.۶۱ ۳۳۰  ۸۰.۰۳۷ سهم از ۲۴۰ سهم کل  ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ ۵۰۸ بابلسر بلوار شهید محبوبی – نبش خیابان محبوبی ۲۲ – مجتمع فانوس دریا – طبقه هفتم ۱/۱۵۷۴۳ آپارتمان مسکونی ۵۹.۹  ششدانگ  ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ ۲۸۰۰ بابلسر خیابان پاسداران – مابین خیابان پاسداران ۳۶ و ۳۷ – کوچه نیاوران – پلاک ۲۰ ۱/۱۰۵۹۰ ساختمان
۲ واحدی
۳۱۸.۵ ۳۶۱.۷۸  ۲۳۵۸۸ سهم مشاع از ۳۱۸۵۰ سهم کل  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ ۱۷۷۰ بهشهر خیابان شهید هاشمی نژاد – روبروی مخابرات – ساختمان فرانک – بالای بانک مسکن – طبقه ششم – واحد شرقی ۴/۱۰۶۹۹ آپارتمان مسکونی ۹۷.۷۵  ششدانگ  ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ ۱۶۸ بهشهر خیابان انقلاب – کوی شهید ابطالی – دومین پلاک سمت چپ – طبقه اول – کد پستی ۴۸۵۱۶۶۳۳۵۴ ۱۰۸۲/۱۲ آپارتمان مسکونی  ۱۴۶.۵  ششدانگ  ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ ۱۶۱۰ بهشهر انتهای سی متری جمهوری اسلامی – نبش کوچه ۳۹ – مجتمع مهر ۲ – طبقه چهارم – کدپستی ۴۸۵۱۷۹۶۷۸۵ ۱۸/۵۴۳۴ آپارتمان مسکونی ۱۸۵.۷۳  ششدانگ  ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ ۱۶۶۰ بهشهر رستمکلا – خیابان امام خمینی – خیابان مطهری –  مطهری ۱ – دومین پلاک سمت راست – کد پستی ۴۸۵۱۶۲۳۶۵۷ ۳۹/۷۲۹۶ خانه مسکونی ۳۷۹.۰۷ حدود ۲۰۰  ششدانگ  ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۲۹۰۵ بهشهر خیابان پاسداران – خیابان شهید صدوقی – نبش کوچه شهید یوسفیان ۱۷ – کد پستی ۴۸۵۱۶۶۳۸۸۳ ۱۰۹۳/۳ ساختمان
۲ واحدی
مسکونی ۱۹۵ ۲۰۰  ششدانگ  ۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ ۱۸۶۴ بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد – جنب نیروی انتظامی – کد پستی ۴۸۵۱۹۳۴۷۵۷ ۴/۵۵ ساختمان مسکونی/تجاری ۱۸۹.۳ ۵۳۱  سرقفلی ۲ واحد تجاری واگذار شده و ۱ واحد سرقفلی دارد  
۵۰ ۲۹۰۸ نکا خیابان انقلاب – کوچه انقلاب ۲۰ – آپارتمان خورشید – طبقه چهارم ۵۷/۱۰۹۱۸ آپارتمان مسکونی ۱۲۰.۸۳  ششدانگ  ۴,۵۴۴,۷۱۰,۰۰۰
۵۱ ۲۹۰۹ نکا خیابان انقلاب  – کوچه انقلاب ۲۰ – آپارتمان خورشید – طبقه سوم ۵۷/۴۴۴۰ آپارتمان مسکونی ۱۲۰.۸۳  ششدانگ  ۴,۶۶۲,۷۹۰,۰۰۰
۵۲ ۲۹۱۰ نکا خیابان انقلاب – خیابان شالیکوبی (خلیلی) – کوچه قائم ۱۰ – کدپستی ۴۸۴۱۹۴۴۵۴۹ ۲۸/۱۵۱۰ آپارتمان مسکونی عرصه وقفی ۹۷.۰۹  ششدانگ  ۳,۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰
۵۳ ۲۹۱۲ نکا خیابان سی متری – کوچه میر حمزه ای – کدپستی ۴۸۴۱۶۷۵۵۴۸ ۵۷/۱۶۱۱ خانه مسکونی ۱۸۷.۴۹ حدود ۲۱۵  ششدانگ  ۸,۹۴۹,۷۰۰,۰۰۰
۵۴ ۲۹۰۶ نکا خیابان سی متری شرقی – ابتدای کوچه شهید اندرزگو – کد پستی ۴۸۴۱۶۶۷۶۴۶ ۵۷/۱۸۲۸ ساختمان
 ۲ واحدی
مسکونی/تجاری
(صرفاً ملکیت واگذار می گردد)
۱۲۶.۵ ۲۱۲  ششدانگ  ۷,۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰
۵۵ ۲۹۱۱ نکا خیابان ماکرویو – کوچه باهنر ۱۱ – کدپستی ۴۸۴۱۶۶۸۵۳ ۵۷/۱۹۷۹ خانه مسکونی ۱۳۸.۵ ۱۷۰  ششدانگ  ۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۶ ۱۶۶۳ ساری خیابان ملا مجدالدین – پشت آرامگاه ملا مجدالدین – کوچه ملامجدالدین ۱۲-اولین کوچه سمت چپ – پلاک ۲۸ ۲۴۲۱/۹ زمین با بنای احداثی مسکونی ۵۰۸    ششدانگ  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷ ۱۵۳۹ تنکابن خرم آباد – بعد از کمربندی – خیابان شالیزار – دومین ساختمان بعد از سنگ توسلی – طبقه چهارم – واحد۸ ۱۶/۷۸۷ آپارتمان مسکونی ۶۵.۱۵  ششدانگ  ۳,۲۹۸,۶۰۰,۰۰۰
۵۸ ۱۴۸۷ تنکابن ضلع غربی جاده تنکابن به نشتارود – نرسیده به نشتارود  – جنب استخر و تالار ترافیک ۱۱۴/۱۱۹ باغ با بنای احداثی ۱۴۵۶ ۴۸۲  ۱۴.۲۸ سهم مشاع از ۱۸ سهم کل  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹ ۲۱۹۵ تنکابن ولی آباد – کوچه شهید بهزاد بحری- کدپستی ۴۶۸۱۷۴۴۶۵۶ ۱۱۱/۴۴۹ ساختمان
۳ واحدی
مسکونی ۲۴۵ ۸۲۳  ۳.۹۷ دانگ مشاع از ششدانگ  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰ ۱۸۹۳ سمنان بلوار معلم –  پارک معلم – خیابان ۸ متری اول شرقی – ساختمان کاکتوس – طبفه دوم – واحد شرقی ۳۵۷۵/۷۶۴۵ آپارتمان مسکونی ۱۲۶.۴۲  ششدانگ  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱ ۱۴۶۶ سمنان بلوار معلم – روبروی صدا و سیما – ساختمان میلاد – طبقه دوم – واحد شرقی ۹۷۶۷/۲۸۱۲ آپارتمان خدماتی ۶۴.۲۳  ششدانگ  ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲ ۲۳۴۹ سمنان میدان مشاهیر- طبقه فوقانی بانک سپه – طبقه سوم شمالی – واحد ۹ ۲۵/۴۶ آپارتمان مسکونی ۶۰.۹۶  ششدانگ  ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳ ۲۳۵۰ سمنان میدان مشاهیر-طبقه فوقانی بانک سپه- طبقه سوم  شرقی – واحد ۱۰ ۲۵/۴۷ آپارتمان مسکونی ۳۸.۹۵  ششدانگ  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴ ۲۳۵۱ سمنان میدان مشاهیر-طبقه فوقانی بانک سپه – طبقه سوم جنوبی – واحد ۱۱ ۲۵/۴۸ آپارتمان مسکونی ۴۸.۰۴  ششدانگ  ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵ ۲۳۵۲ سمنان میدان مشاهیر-طبقه فوقانی بانک سپه – طبقه چهارم شمالی – واحد ۱۲ ۲۵/۴۹ آپارتمان مسکونی ۶۰.۹۶  ششدانگ  ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶ ۲۳۵۳ سمنان میدان مشاهیر-طبقه فوقانی بانک سپه- طبقه چهارم شرقی – واحد ۱۳ ۲۵/۵۰ آپارتمان مسکونی ۳۸.۹۵  ششدانگ  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷ ۲۳۵۴ سمنان میدان مشاهیر-طبقه فوقانی بانک سپه- طبقه چهارم جنوبی –  قطعه ۱۴ ۲۵/۵۱ آپارتمان مسکونی ۴۸.۰۴  ششدانگ  ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸ ۱۹۷۵ مهدی شهر بلوار ولایت – بلوار دکتر شریعتی – خیابان دربند مهدیشهر – خیابان بزمه دربند ۲ – خیابان بزمه دربند ۶- باغ ذوالفقار ۲۸۶۲/۳۴         خانه        باغ مسکونی ۳۲۱۰.۴ ۳۶۸.۸  ششدانگ  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹ ۳۲۷۴ مهدی شهر طالب آباد – خیابان بزرگ ذوالفقاریان – روبروی بوستان شقایق – کد پستی ۳۵۶۱۶۱۸۱۳۳۴ ۲۸۵۰/۱۷۹ ساختمان
۲ واحدی
مسکونی ۱۰۵.۹ ۲۰۱.۸  ششدانگ  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰ ۱۴۷۱ گرگان خیابان رسالت – شهرک شهرداری – کوی شهروند ۱۱ – قطعه سوم جنوبی – کد پستی ۴۹۳۴۱۹۳۶۳۴ ۱۳۵۴/۱۶۶ ساختمان
 ۲ واحدی
مسکونی ۱۰۵ ۱۹۶.۴  ششدانگ  ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱ ۲۹۰۴ بندرگز خیابان کشتیرانی – خیابان عدالت – خیابان زحمتکش – خیابان رادیو دریا ۱/۱۷۴۲و ۲۹۳۲ خانه مسکونی ۲۸۸ ۱۴۱.۳۲  ششدانگ  ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰